Acte necesare pentru contracte referitoare la imobile

 • extras de carte funciară;
 • actul de dobândire al imobilului (contract de vânzare-dovada plății prețului, dacă este cazul, contract de donație, contract de întreținere, certificat de moştenitor, sentinţă, autorizație de construire, proces verbal de recepție, autorizație de punere în funcțiune, act de apartamentare, act de dezmembrare, etc.)
 • certificat de atestare fiscală de la Primărie;
 • adeverinţă de la Asociaţia de proprietari că nu sunt restanţe la întreţinere (cu numele şi prenumele preşedintelui şi administratorului, semnătura lor, ştampila asociaţiei şi data emiterii);
 • ultima factura+chitanţa aferentă privind plata energieie electrice, apei, gazului, etc.;
 • copie certificat de căsătorie vânzători şi cumpărători (donatori/donatari);
 • conturi bancare vânzători şi cumpărători (se poate plăti cash maxim 45.000 lei);
 • certificat de performanţă energetică a clădirii (pentru contract de vânzare-cumpărare sau închiriere) – cu excepţia clădirilor şi monumentelor protejate, a clădirilor utilizate ca lăcaşuri de cult, a clădirilor provizorii, a clădirilor rezidenţiale ce sunt destinate a fi utilizate mai puţin de 4 luni pe an şi a clădirilor independente cu o suprafaţă mai mică de 50 mp, astfel cum sunt prevăzute la art. 8 din Legea nr. 372/2005 privind performanţa energetică a clădirilor;
 • acte de identitate părţi contractante (în cazul persoanelor juridice, în afara actelor susmenţionate se vor mai prezenta hotărârea AGA, acte de constituire societate comercială, acte din care rezultă calitatea persoanei care va reprezenta societatea, certificat constatator la zi, etc.);
 • Raport de evaluare (pentru vânzare fundație);
 • Adeverințe preempțiune pentru terenuri extravilane (adeverință că este liber la vânzare, oferta de vânzare, adeverință arendă, adeverință situri arheologice);
 • acte de stare civilă pentru dovedirea gradului de rudenie (la donație);
 • contract de garantare în orginal (Prima Casă);
 • contract de credit semnat (ipotecar + Prima Casă);
 • acord de înstrăinare (pentru imobile ipotecate);
 • adeverinţă de la Direcţia Patrimoniu – Serviciul Administrare Imobile, din cadrul Primăriei, că nu s-a depus cerere de revendicare în baza Legii nr. 10/2001;
 • adeverinţă de la Serviciul Juridic, din cadrul Primăriei, referitoare la existența unor litigii asupra imobilului;
 • adeverință de la Direcția pentru Cultură, Culte și Patrimoniu Cultural Național a Județului Timiș, că imobilul nu este cuprins în Lista Monumentelor Istorice (în cazul în care imobilul face parte din categoria monumentelor istorice va fi necesar actul emis de Direcţia susmenţionată privind exercitarea dreptului de preemţiune; în cazul în care Direcţia confirmă faptul că nu se foloseşte de acest drept, va fi necesară şi din partea Consilului Local actul privind exercitarea dreptului de preemţiune);
 • adeverința că nu prezintă interes pentru domeniul public de la Consiliul Județean.